توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
گزارش فعالیت‌های خانه در دوره ابتدائی به یونسکو

گزارش فعالیت‌های خانه در دوره ابتدائی به یونسکو
ساير فعاليت‌هاي يونسکو در ايران


مقدمه:
تجارب(1) مشاهدات حضوری در کلاس­های دبيرستان(2) و مطالعات اعضاء هسته پژوهشی(3) آموزش ابتدايی خانه رياضيات اصفهان که با مشارکت انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی اصفهان و انجمن علمی آموزشی معلمان دوره ابتدايی انجام گرديده است، نشان می­دهد که بسياری از آموزگاران حداقل در اصفهان با اهداف آموزش رياضی در دوره ابتدايی آشنايی ندارند، ضعف­ها و کمبودهای اهداف و نحوة پياده­سازی اهداف را هم نمی­دانند. علاوه برآن بسياری از آموزگاران با مفاهيم مختلف رياضی که تدريس می­کنند آشنايی ندارند. در بسياری از دبستان­ها رياضيات به طريق صحيح و ملموس تدريس نمی­شود و دانش­آموزان به دليل روش­های غلط آموزشی، فقط از رياضی واهمه داشته و به دليل تسلسل مطالب رياضی و عدم درک مفاهيم پايه­ای، در سال­های بعد با مشکل پی­گيری برای درک و فهم مطالب جديد روبرو می­شوند...

متن کامل گزارش
پیوست‌ها

 

1 Experiences
2 Class observations
3 متشکل از آقای دکتر علی رجالی (دانشيار رياضی دانشگاه صنعتی اصفهان)، خانم دکتر فريبا حقانی (استاديار دانشگاه علوم­پزشکی اصفهان)، خانم فاطمه هانی طبائی زواره (دبير رياضی اصفهان)، خانم مرضيه اصل­مرز (کارشناس رياضی) و آقای مصطفی نقبايی (دبير رياضی اصفهان)


 

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research