توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
انجمن بين المللي آمارهاي محيط زيست

انجمن بين المللي آمارهاي محيط زيست

(TIES)

International Environmetrics Society
President: Bronwyn Harch - Australia


انجمن بين المللي محيط زيست (TIES) به عنوان بخشي از مؤسسه بين المللي آمار (ISI) يك سازمان غير انتفاعي با هدف توسعه و استفاده از روش‌هاي كمي و آماري در علم محيط زيست، مهندسي محيط زيست و نظارت و حفاظت از محيط زيست در سال 1989 در جريان برگزاري كنفرانس محيط زيست قاهره تأسيس شده است.
ين انجمن از سال 1990 به برگزاري كنفرانس‌هاي سالانه TIES پرداخنه است. موضوعات اساسي مطرح در كنفرانس‌هاي گذشته بر مدل‌هاي مكاني و زماني، تجزيه و تحليل عدم قطعيت، تجزيه و تحليل تصميم گيري محيط زيست، روش‌هاي كمي براي پايداري زيست محيطي تمركز داشته است. برگزاري جلسات منطقه‌اي و نشست‌هاي TIES‌در كنفرانس‌هاي مرتبط در سال‌هاي اخير از ديگر فعاليت‌هاي اين انجمن است.
آخرين كنفرانس سالانه‌ي TIES تحت عنوان The 23rd Annual TIES Conference‌ در تاريخ 14-10 ژوئن سال 2013 در امريكا برگزار گرديد. برگزاري 3 كنفرانس منطقه‌اي از سال 2007 تاكنون در امريكا و چاپ مجله‌ي Environmetrics به عنوان يك مجله‌ي رسمي اين انجمن از ديگر فعاليت‌هاي اين گروه است.

برگرفته از: دو ماهنامه تحليلي - پژوهشي آمار، سال اول، شهريورماه 1392، شماره 1
 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research