توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
هشتمين سمينار هندسه توپولوژي

AWT IMAGE

هشتمين سمينار هندسه توپولوژي

24-26 آذر 1394، دانشگاه صنعتي اميرکبير
 

 

محورهای تخصصی :

توپولوژی ترکيبياتی و عمومی، توپولوژی جبری، توپولوژی ديفرانسيل، هندسه خمينه های حقيقی و مختلط، هندسه جبری، گروه ها و جبر های لی، هندسه نا جا به جايی، آناليز هندسی، سيستم های ديناميکی، فيزيک نظری، مکانيک کلاسيک و کوانتومی، هندسه محاسباتی و...

کميته علمی:

 • D. Alekseevsky, University of Hull, UK
 • V. Matveev, Jena, Germany
 • M. Munn, New York University, USA
 • H.B. Rademacher, Leipzig University, Germany
 • Z. Shen, Indianpolis, USA
 • A. Zeghib, ENS, Lyon, France
 • فريبرز آذرپناه، دانشگاه شهيد چمران، اهواز
 • ايمان افتخاری، مرکز تحقيقات فيزيک نظری
 • مصطفی اصفهانی زاده، دانشگاه صنعتی شريف
 • ناصر بروجرديان، دانشگاه صنعتی اميرکبير
 • يوسف بهرام پور، دانشگاه کرمان
 • بهروز بيدآباد، دانشگاه صنعتی اميرکبير
 • اسدلله رضوی، دانشگاه کرمان
 • سياوش شهشانی، دانشگاه صنعتی شريف
 • محمدباقر کاشانی، دانشگاه تربيت مدرس
 • محمد رضا کوشش، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • فاطمه - هلن قانع، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مرتضی ميرمحمد رضايی، دانشگاه صنعتی اميرکبير
 • بهروز مشايخی فرد، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهزاد نجفی، دانشگاه صنعتی اميرکبير
 • مهدی نجفی خواه، دانشگاه علم و صنعت
 • بيژن هنری، دانشگاه صنعتی اميرکبير
 • سعاد ورسايی، دانشگاه زنجان

کميته اجرایی:

 • دکتر ناصر بروجرديان (دانشگاه اميرکبير) - مسوول امور مالی
 • دکتر بهروز بيداباد (دانشگاه اميرکبير) - دبير سمينار
 • دکتر فرهاد رحمتی (ذلنشگاه اميرکبير) - عضو کميته اجرايی
 • آقای عباس کريمی (دانشگاه اميرکبير) - عضو کميته اجرايی
 • دکتر بهزاد نجفی (دانشگاه اميرکبير) - مسوول سايت سمينار
 • دکتر سلمان نور آذر (دانشگاه اميرکبير) - عضو کميته اجرايی
 • دکتر مرتضی ميرمحمد رضايی (دانشگاه امير کبير)  - دبير اجرائی سمينار
 • دکتر بيژن هنری (دانشگاه اميرکبير) - مسوول نمايشگاه و برنامه های جانبی

کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research