توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
9امین کنفرانس بین‌المللی آشوب

9 امین کنفرانس بین‌المللی آشوب

23-26 می 2016- لندن

9 کنفرانس بین‌المللی آشوب 2016،  در زمینه مدل‌سازی  آشوب، شبیه‌سازی و برنامه‌های کاربردی (www.cmsim.org) در کنفرانس 2015 فرانسه، پس از برگزاری موفق توسط کمیته تصویب شد. مطالعه سیستم‌های غیرخطی و دینامیک به عنوان یکی از عرصه‌های اصلی تحقیقات میان‌رشته ای پدید آمده است و برنامه‌های کاربردی بسیار جالبی دارد.

این کنفرانس، فرصت گسترده‌ای برای تبادل ایده‌ها، روش‌ها و فن آوری در زمینه دینامیک غیرخطی، آشوب، فرکتال و کاربرد آنها در علوم عمومی و در علوم مهندسی در میان دانشمندان و مهندسان فراهم آورده است. 

هدف اصلی از کنفرانس بین‌المللی آشوب 2016، گسترش و توسعه نظریه‌های زمینه غیرخطی کاربردی، روش‌ها، داده‌های تجربی و تکنولوژی کامپیوتر به عنوان بهترین دستاوردهای نظری تئوری آشوب است.  این کنفرانس، یک انجمن برای گرد هم آوردن گروه‌های مختلف مشغول به کار در این حوزه از دینامیک غیرخطی و سیستم‌ها، نظریه هرج و مرج تا کاربردها، برای تبادل نظرات و گزارش یافته‌های تحقیقاتشان را فراهم می‌کند.

 تاریخ‌های مهم :

ارسال نهایی مقاله یا پوستر  : 30 مارس 2016

طرح‌های پیشنهادی برای جلسات ویژه : تا 29 فوریه 2016

عناوین :

 
   Chaos and Nonlinear Dynamics

Nonlinear dynamics of continuous, discontinuous and hybrid systems
Nonlinear dynamics and chaos in engineering applications
Qualitative and quantitative analysis of nonlinear dynamic systems
Synchronization and control of dynamical systems
Classical Deterministic Chaos
Dynamical processes: theory and applications
Complex dynamical systems
Extremes in Chaotic Systems
Differential equations and new transforms applications
Nonlinear fractional partial differential equations
Integral equations and applications
Topological dynamics
Asymptotic Methods
Numerical and geometrical methods in nonlinear dynamics
Computational Aspects
Computer aided symbolic methods in dynamics
Symmetries and perturbation methods
Chaos: critical behavior and universality
Liapunov functions
Phase diagrams
Bifurcation theory
Analysis of bifurcations and chaos
Hopf Bifurcation, sequence of period-doubling bifurcations and chaos
Chaotic models and attractors (Logistic, H?non, Lorenz, R?ssler,...)
Chaotic network dynamics
Fractals

 Stochastic Chaos
Stochastic Chaos versus Deterministic
Bifurcation to stochastic chaos
Stochastic global bifurcation in perturbed Hamiltonian systems
Stochastic chaos in Fokker-Planck equations
Stochastic chaos and its control
Bifurcation and Chaotic Analysis of Stochastic Duffing System
Stochastic chaos: an analogue of quantum chaos
Heterogeneity and stochastic chaos in stock markets
Stochastic chaos in Ecology
The transition from deterministic chaos to a stochastic process
Chaotic Transitions in Deterministic and Stochastic Dynamical Systems
Stochasticity and deterministic chaos
Nonlinear Stochastic Systems

Chemical Chaos
Chemical reaction chaos
Belousov-Zhabotinsky Reactions
Reaction diffusion patterns
Pattern-Formation
Spatially extended systems and pattern formation

Data Analysis and  Chaos
Analysis of chaotic data
Chaos and time-series analysis
Principal Component Analysis and Chaos
Data analysis and spatiotemporal chaos
Chaos and innovation
Polynomial chaos
Embbeding chaos

Hydrodynamics, Turbulence and Plasmas
Turbulence
Turbulent Transport
Turbulence simulation
Entropy of particles on a turbulent sea
Rayleigh-Benard convection
Fluid Mechanics and Turbulence
Chaotic advection
Chaotic advection in oscillatory flows
Von Karman flow
Von Karman vortex streets

Optics and Chaos
Nonlinear optics
Laser optics and chaos
The Ikeda attractor
Quantum chaos

Chaotic Oscillations and Circuits
Chaotic delay equations
Chaotic communication
Chaotic oscillators
Phenomena and criteria of chaotic oscillations
Nonlinear Vibrations and Applications
Van der Pol oscillators
Chaotic synchronization
SHIL?NIKOV Chaos
CHUA?S oscillators
Synchronization and delay between signals
Nonlinear filtering and communication
Control of oscillations and chaos
Control of Chaos and Synchronization
Chaos and multi channel communication 

 

 Chaos in Climate Dynamics
Chaos in simplified Climate Models (The Lorenz model)
Weather forecasts
Earth's climate


 Geophysical Flows
Geodesic flows
Spatially extended systems
Spatiotemporal pattern formation and chaos
Vortex ripples in sand
Coupled map lattice and spatiotemporal pattern formation
Self-Organized criticality
Multifractal geophysics

 Biology and Chaos
Computational Biology and Chaos
Fractal geometry in Biology
Chaos control in Biology
Nonlinear dynamics of protein folding
Biomechanics

 Neurophysiology and Chaos
Neurons and Chaos
Chaos in the Brain
Chaos in the Heart
Neurocomputation
Parameter estimation for neuron models

 Hamiltonian systems
Dynamics of conservative and dissipative systems
Flow equations for Hamiltonians
Ergodic theory
Hamiltonian and Quantum Chaos

 Chaos in Astronomy and Astrophysics
Chaos in the Solar system
N-body Chaos
Dynamics and Optimization of Multibody Systems
Chaos in Galaxies
The H?non-Heiles system
Order and chaos in galaxies
Galaxy simulations
Nonlinearity in Plasma and Astrophysics

 Chaos and Solitons
Integrable Systems and Solitons
The Korteweg de Vries equation
Bifurcation and chaos in the generalized Korteweg-de Vries equation
The generalized KdV-Burgers' equation
The Zakharov-Kuznetsov equation
The sine-Gordon equation
The generalized Burgers-Huxley equation
Darboux transformations for soliton equations

Micro- and Nano- Electro-Mechanical Systems
Electrospun Nanofibers and applications
Nonlinear phenomena in electrospinning
Micro egg-shaped product via electrospinning

Neural Networks
Fuzzy neural networks
Discrete-time recurrent neural networks
Delayed neural networks
Fuzzy bilinear systems
Fuzzy control

 Chaos, Ecology and Economy
Bifurcations and chaos in ecology
Nonlinear dynamics in spatial systems
Evolution on eco-epidemiological systems
Surviving chaos and change
Oscillations and chaos in dynamic economic models
Control of chaotic population dynamics
Sustainable development

 Algorithmic Music Composition
Chaotic compositions
Nonlinear models and compositions
Deterministic or stochastic models of algorithmic compositions
Mathematical analysis of compositions and applications
Compositions with geometric forms

 Chaos in Language
Language development
Phonological development
Language learning
Second language acquisition
Language structure

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research